PA-029出荷完了品


ATマザーボード用プッシュ式電源スイッチ

特徴
  • ATマザーボード用プッシュ式電源スイッチ
  • 電源:100V 5A
  • PCの電源On/Offスイッチ